Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

scarabeus
Reposted frommuir muir viaMartwa13 Martwa13
scarabeus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafelicka felicka

July 10 2015

scarabeus
4117 2d37
Reposted bynocnatesciowaizannaizanna
scarabeus
4085 71af
scarabeus
3990 0816
Reposted bynvmsoupankatfukukaBundzillumination

July 08 2015

scarabeus

July 06 2015

scarabeus
boże, daj mi siłę, abym mógł zmienić to, co mogę zmienić, pokorę, abym mógł godzić się z tym, czego zmienić nie mogę, i mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted byzamknioczy zamknioczy

July 05 2015

scarabeus
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka

July 01 2015

scarabeus
4722 684a 500
by Loish
Reposted byMartwa13 Martwa13
scarabeus
4705 e5dc 500
by Loish

June 30 2015

scarabeus
6171 ca8f 500
scarabeus
scarabeus
scarabeus
self discovery
Reposted frompapaja papaja viamadamebutterfly madamebutterfly
scarabeus
scarabeus
2075 04cf 500
great party table

June 29 2015

scarabeus
9543 2d69
The Producer drama :D
scarabeus
7358 cc05
Reposted byreverentiaaWeniZoonk11elentarieadmnmadamebutterflyMartwa13
scarabeus
4201 1829
6022 4958
Reposted fromerial erial viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl